Prezident Trump mění výkonné nařízení 13959, zasílá Nancy Pelosi dopis!  Email
Napsal uživatel Petr Kulík   
Čtvrtek, 14 Leden 2021 09:27

 

Prezident Trump mění výkonné nařízení 13959, zasílá Nancy Pelosi dopis!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breaking news - výjimečná zpráva ..... Celou dobu říkám, že nic není tak jak vypadá a politika v Bilem domě je jedna velká šachová partie do které vidí jen par lidi a dnes došlo k významné události, která nasvědčuje - neříkám že 100 procentně , ale nasvědčuje tomu že prezident Trump se nevzdává.

 

Zde je jeho dopis na oficiální stránce Bílého domu

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/text-letter-speaker-house-representatives-president-senate-011321/

Zde je překlad z google překladače, jelikož je to nová zpráva, tak ponechávám bez gramatických úprav češtiny …

 

Vážená paní mluvčí: (Vážený pane prezidente :)

V souladu s Mezinárodním zákonem o mimořádných hospodářských silách (50 USC 1701 a násl .) (IEEPA), Národním zákonem o mimořádných událostech (50 USC 1601 a násl.).) a oddíl 301 hlavy 3, zákoníku Spojených států, tímto oznamuji, že jsem vydal výkonný řád, který podniká další kroky k řešení hrozby, kterou představuje zvyšující se využívání kapitálu USA ze zdrojů Čínskou lidovou republikou (ČLR) a umožnit vývoj a modernizaci jejích vojenských, zpravodajských a dalších bezpečnostních aparátů, které nadále umožňují ČLR přímo ohrožovat vlast Spojených států a síly Spojených států v zámoří, mimo jiné vývojem a nasazováním zbraní hromadného ničení, pokročilých konvenčních zbraní, a škodlivé kybernetické akce proti Spojeným státům a jejich obyvatelům.

Prostřednictvím národní strategie Vojensko-civilní fúze zvyšuje ČLR velikost vojensko-průmyslového komplexu země tím, že nutí civilní čínské společnosti, aby podporovaly její vojenské a zpravodajské činnosti. Tyto společnosti, i když jsou zdánlivě soukromé a civilní, přímo podporují vojenské, zpravodajské a bezpečnostní aparáty ČLR a pomáhají při jejich vývoji a modernizaci. Zároveň získávají kapitál prodejem cenných papírů investorům z USA, kteří obchodují na veřejných burzách doma i v zahraničí, lobují u poskytovatelů indexu a fondů USA, aby tyto cenné papíry zahrnovali do nabídek na trhu, a zapojují se do dalších akcí, aby zajistili přístup do Spojených států. Kapitál států. Tímto způsobem ČLR využívá americké investory k financování rozvoje a modernizace své armády.

Abych se vypořádal s touto hrozbou, podepsal jsem 12. listopadu 2020 Executive Order 13959. Executive Order 13959 zakazuje určité nákupy zahrnující veřejně obchodovatelné cenné papíry nebo jakékoli cenné papíry, které jsou odvozeny od těchto komunistů nebo jsou určeny k zajištění investiční expozice vůči těmto cenným papírům Čínská vojenská společnost. Jedná se o společnosti, které ministerstvo obrany uvedlo nebo uvede v souladu s oddílem 1237 veřejného zákona 105-261 v platném znění, nebo je ministr financí za podobných kritérií identifikuje jako komunistické čínské vojenské společnosti nebo jejich dceřiné společnosti.

Dnes jsem podepsal Výkonný předpis, kterým se mění Výkonný předpis 13959. Dodatky zakazují určité prodeje i nákupy veřejně obchodovaných cenných papírů nebo jakýchkoli cenných papírů, které jsou odvozeny od těchto komunistických čínských vojsk nebo jsou určeny k zajištění investiční expozice vůči těmto cenným papírům společnost. Zakazují také držení těchto cenných papírů osobami ze Spojených států jeden rok poté, co je společnost určena jako komunistická čínská vojenská společnost. A konečně umožňují ministrovi obrany veřejně uvést, zda je společnost čínskou komunistickou vojenskou společností, a to na základě kritérií uvedených v oddíle 1237 (b) (4) (B) veřejného práva 105-261 ve znění oddílu 1233 Veřejné právo 106–398 a oddíl 1222 veřejného práva 108–375, bez ohledu na to, zda musí tajemník toto rozhodnutí oznámit podle § 1237 písm. B) odst. 2.

Přikládám kopii výkonného nařízení, které jsem vydal.

S pozdravem,

DONALD J. TRUMP


Vydáno dne: 13. ledna 2021

 

 

V dopise se mluví o dodatku a jeho překlad opět z překladače bez gramatických úprav

 

Výkonná vyhláška o změně výkonné vyhlášky 13959 - Řešení hrozby z investic do cenných papírů, z nichž se financují komunistické čínské vojenské společnosti

NÁRODNÍ BEZPEČNOST A OBRANA

Vydáno dne: 13. ledna 2021

 

Autoritou, kterou mi jako prezidentovi svěřila ústava a zákony Spojených států amerických, včetně Mezinárodního zákona o mimořádných ekonomických silách (50 USC 1701 a násl .), Národního zákona o mimořádných událostech (50 USC 1601 a násl .), a oddíl 301 hlavy 3, zákoník USA,

 

Já, DONALD J. TRUMP, prezident Spojených států amerických, za účelem přijetí dalších kroků v souvislosti s národní nouzí deklarovanou ve výkonném nařízení 13959 ze dne 12. listopadu 2020 (Řešení hrozby investic do cenných papírů, které financují komunistické čínské vojenské společnosti ), s cílem řešit hrozbu, kterou představuje vojensko-průmyslový komplex Čínské lidové republiky, tímto nařízením:

Oddíl 1 . Oddíl 1 písm. B) ac) prováděcího nařízení 13959 se mění takto:

„B) Bez ohledu na pododdíl a) i) tohoto oddílu se jakákoli transakce uzavřená 11. listopadu 2021 nebo před 23:59 východního standardního času pouze za účelem úplného nebo částečného odprodeje cenných papírů, které Osoba Spojených států držená od 9:30 východního standardního času 11. ledna 2021 v komunistické čínské vojenské společnosti, jak je definována v oddíle 4 písm. A) bodě i) tohoto řádu, je povolena. S účinností od 11. listopadu 2021 v 23:59 východního standardního času je držení jakýchkoli takových cenných papírů osobou ze Spojených států zakázáno.

c) Bez ohledu na pododdíl a) ii) tohoto oddílu, u osoby určené jako čínská komunistická vojenská společnost podle čl. 4 písm. a) bodu ii) nebo iii) tohoto rozkazu může být jakákoli transakce uzavřená dne před 365 dny od data takového rozhodnutí, pouze za účelem úplného nebo částečného odprodeje cenných papírů, které v této osobě drží jakákoli osoba ze Spojených států, ke dni 60 dnů od data takového rozhodnutí. S účinností ve 23:59 východního standardního času, tedy 365 dní po datu takového určení, je držení takových cenných papírů osobou ze Spojených států zakázáno. “

Sec2 . Pododdíly a) ii) a iii) oddílu 4 prováděcího nařízení 13959 se mění takto:

„Ii) jakákoli osoba, kterou ministr obrany po konzultaci s ministrem financí veřejně uvede jako čínskou komunistickou vojenskou společnost splňující kritéria v oddíle 1237 (b) (4) (B) veřejného práva 105-261 , ve znění oddílu 1233 veřejného práva 106–398 a oddílu 1222 veřejného práva 108–375, a který působí přímo nebo nepřímo ve Spojených státech nebo v jakémkoli jeho majetku, dokud ministr obrany tuto osobu neodstraní z takový seznam. Tato definice se použije bez ohledu na to, zda ministr obrany musí poskytnout zprávu popsanou v oddíle 1237 písm. B) bodě 2 veřejného práva 105–261 ve znění oddílu 1233 veřejného práva 106–398 a oddílu 1222 veřejného práva 108. -375; nebo

(iii) jakákoli osoba, kterou ministr financí veřejně uvádí jako osobu splňující kritéria popsaná v oddíle (a) (ii) této části, nebo veřejně uvádí jako dceřinou společnost osoby, která již byla stanovena jako komunistická čínská vojenská společnost, dokud ministr financí rozhodne, že taková osoba již tato kritéria nesplňuje, a vymaže ji ze seznamu. “

Sec3 . Oddíl 4 písm. E) prováděcího nařízení 13959 se mění takto:

„(E) výraz„ transakce “znamená nákup jakéhokoli veřejně obchodovaného cenného papíru za hodnotu nebo prodej; a".

Sec4 .  Obecná ustanovení . (a) Nic v tomto pořadí nesmí být vykládáno tak, aby narušovalo nebo jinak ovlivňovalo:

i) oprávnění udělené zákonem výkonnému orgánu nebo agentuře nebo jejímu vedoucímu; nebo

ii) funkce ředitele Úřadu pro správu a rozpočet týkající se rozpočtových, správních nebo legislativních návrhů.

b) Tato objednávka se provádí v souladu s platnými právními předpisy a s výhradou dostupnosti prostředků.

(c) Účelem této objednávky není a nevytváří žádná práva ani výhody, hmotné ani procesní, vymahatelné zákonem nebo spravedlivě jakoukoli stranou proti USA, jejím oddělením, agenturám nebo subjektům, jejich vedoucím pracovníkům, zaměstnancům , agenti nebo jakákoli jiná osoba.

DONALD J. TRUMP

BÍLÝ DŮM, 
13. ledna 2021.

Aktualizováno Čtvrtek, 14 Leden 2021 09:39